March 31, 2015

Ring-necked Pheasant

Endicott, New York
March 31, 2015
Sony Cybershot DSC-HX200V