November 27, 2014

American Pipit - we saw 3

Myers Park, Lansing, New York
November 27, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Killdeer - we saw 2

Myers Park, Lansing, New York
November 27, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Eastern Bluebird - we saw 5

Treman State Park, Ithaca, New York
November 27, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


American Robin

Treman State Park, Ithaca, New York
November 27, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Yellow-shafted Flicker

Treman State Park, Ithaca, New York
November 27, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


a very tiny Hairy Woodpecker

Treman State Park or maybe Cass Park, Ithaca, New York
November 27, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V