November 15, 2014 American Black Ducks at Boland Pond

with a female Mallard

Boland Pond, Chenango Bridge, New York
November 15, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V