November 11, 2014 Boland Pond

Starlings

Boland Pond, Chenango Bridge, New York
November 11, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V