November 9, 2014 Boland Pond

7 Coots

Boland Pond, Chenango Bridge, New York
November 9, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Red-tailed Hawk

Boland Pond, Chenango Bridge, New York
November 9, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V