November 6 and 7, 2014

Ruddy Ducks

Chenango River seen from Water Street, Binghamton, New York
November 6, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Northern Shoveler

Boland Pond, Chenango Bridge, New York
November 7, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V