October 26, 2014

Bill Kuk's American Shovelers

Boland Pond, Chenango Bridge, New York
Octoboer 26, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


American Black Duck

Boland Pond, Chenango Bridge, New York
Octoboer 26, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V