May 14, 2014

Indigo Bunting, Basset Road (Marathon)

Basset Road, Marathon, NY
May 14, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Prarie Warbler, Basset Road (Marathon)

Basset Road, Marathon, NY
May 14, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Baltimore Oriole, Basset Road (Marathon)

Basset Road, Marathon, NY
May 14, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Myrtle Warbler, Basset Road (Marathon)

Basset Road, Marathon, NY
May 14, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Common Yellowthroat, Basset Road (Marathon)

Basset Road, Marathon, NY
May 14, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Bald Eagle, River Road on the way to work

River Road, Endwell, NY
May 14, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V