Common Wood Nymph

 

15 Spring Street, Endicott, New York
July 21, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Boland Pond, Chenango Bridge, New York
July 13, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V