Great Spangled Fritillary

 

Endicott, New York
July 4, 2012
Sony Cybershot DSC-HX100V


1785 Reservoir, Endicott, New York
August 16, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


1785 Reservoir, Endicott, New York
July 21, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Endicott, New York
July 4, 2012
Sony Cybershot DSC-HX100V


Endicott, New York
July 4, 2012
Sony Cybershot DSC-HX100V


1785 Reservoir, Endicott, New York
July 16, 2012
Sony Cybershot DSC-HX100V


Endicott, New York
July 4, 2012
Sony Cybershot DSC-HX100V