Prairie Warbler

 

Bassett Road, Marathon, NY
May 14, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V