Wild Turkey

 

4719 Larchmount, Orlando, Florida
May 6, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Tom Turkeys

Endicott, New York
March 1, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V

25 Turkeys

Avery Road, Maine, New York
February 13, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V


displaying

83 Willis Road, Binghamton, New York
March 19, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V

Turkey tails

Endicott, New York
June 30, 2012
Sony Cybershot DSC-HX100V from 60 feet