Scarlet Tanager

 

Round Top Park, Endicott, New York
September 22, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V


Round Top Park, Endicott, New York
September 22, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V