Chimney Swift

 

Riverhurst Cemertery, Endwell, New York
May 28, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V


Riverhurst Cemertery, Endwell, New York
May 28, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V