Black Skimmer

 

Miami, Florida
October 10, 2011
Sony Cybershot DSC-W70


daytime flying

Lynnhaven Inlet, Virginia Beach, Virginia
October 20, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V


returning in the evening

Lynnhaven Inlet, Virginia Beach, Virginia
October 20, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V