8/

Dark-eyed Junco

 

Greenwood Park, Lisle, New York
October 15, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V


Union Reservoir, Longmount, CO
October 13, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V


Union Reservoir, Longmount, CO
October 13, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V