American Crow

 

Dorchester Park, Whitney Point, New York
April 6, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Dorchester Park, Whitney Point, New York
April 4, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Boland Pond, Chenango Bridge, New York
March 31, 2014
Sony Cybershot DSC-HX200V


Tri-Cities Airport, Endicott, New York
April 3, 2013
Sony Cybershot DSC-HX200V